Algemene voorwaarden

Confiserie Jonas - Jonas Hoekman
Robert De Preesterstraat 109
9700 Oudenaarde
België

Het BTW-nummer is  BE 0824.959.462

Hierna ConfiserieJonas.be

1. Herroepingsrecht: De consument heeft het recht aan ConfiserieJonas.be mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de levering van het goed. Gezien de aard van de producten mag de verpakking niet geopend zijn. Zodra de verpakking geopend is, kunnen de producten niet worden teruggestuurd. Indien de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Confiserie Jonas, Robert De Preesterstraat 109, 9700 Oudenaarde, België. Goederen die specifiek voor de klant ontworpen zijn of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de klant kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

Het modelformulier om uw aankoop te herroepen vindt u hier.

ConfiserieJonas.be is actief in de verkoop van voedingswaren onder toelating AER/OVL/023951 van het FAVV.

2. Behoudens schriftelijk afwijkend beding, worden de betrekkingen tussen ConfiserieJonas.be en haar klanten beheerst door huidige algemene verkoopsvoorwaarden die worden geacht door de klant aanvaard te zijn, ook indien zij strijdig mochten zijn met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in de verschillende talen die op de website worden gebruikt.

3. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie die de klant op de pagina's vindt, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

4. Producten worden enkel geleverd in België, Nederland en Duitsland. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren na ontvangst van de betaling. Wij streven ernaar de goederen binnen de 2 werkdagen te versturen . Eventuele vertragingen in de leveringen of extreme weersomstandigheden met hoge temperaturen waardoor de chocolade kan smelten of verkleuren, zullen in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

5. Als garantie zal ConfiserieJonas.be zich beperken tot het vervangen van de gebrekkige stukken of tot de terugbetaling van de betaalde prijs zonder dat de klant aanspraak kan maken op een grotere schadevergoeding. ConfiserieJonas.be zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het niet-nakomen door een leverancier van diens verplichtingen m.b.t. de uitvoering van de garantie, o.a. ingeval van laattijdig geleverde goederen door onderleveranciers aan ConfiserieJonas.be zoals  verpakkingsmaterialen of grondstoffen of door een faillissement van de leverancier. ConfiserieJonas.be is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor materiële of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het verbruik van de goederen.

6. Door te bestellen via e-mail of op de internetsite van ConfiserieJonas.be, staat de klant Confiserie Jonas uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel voor gerelateerde producten van ConfiserieJonas.be . De klant heeft het recht op inzage en verbetering van zijn persoonlijke gegevens. De klant heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens voor direct marketing-doeleinden. Voor meer informatie wordt de klant uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

7. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard mocht worden of niet toepasselijk mocht zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.

8. Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).

9. De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken: bij consumenten zijn dit steeds de rechtbanken van de woonplaats van de consument of de rechtbanken van de plaats waar de overeenkomst werd afgesloten of uitgevoerd, bij bedrijven zijn dit de rechtbanken van Oudenaarde.

10. Betalingstermijn 
Voor bedrijven binnen de 7 dagen na factuurdatum, bij maatwerk en grotere bestelling is een voorschot van 50 % gebruikelijk.
Voor particulieren dient de betaling steeds te gebeuren binnen de 14 dagen na het plaatsen van uw bestelling, na ontvangst van uw betaling zal deze worden verzonden.

Bij ontijdige betaling zijn de wettelijke interesten van toepassing (8,5 % bij handelaars en 2,25 % bij consumenten).