Herroepingsrecht

Wat het herroepingsrecht betreft:

De goederen moeten ongeopend zijn en etenswaren zijn uitgesloten van het recht op herroeping.

In de veronderstelling dat de consument van een recht op herroeping geniet:

De termijn van de herroeping is 30 dagen.

De modaliteiten van uitvoering via e-mail of door het bezorgen van het ingevulde modelformulier voorgeschreven door de wet:

http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_WER_VI_Modelformulier_voor_herroeping_tcm325-246013.pdf

(NB: de consument kan altijd nog op een andere manier herroepen, op voorwaarde dat dit op ondubbelzinnige wijze gebeurt);

De consument staat in voor de kosten van de terugzending of bezorging van het goed in geval van herroeping.

Confiserie Jonas, Jonas Hoekman

Robert De Preesterstraat 109

9700 Oudenaarde

België

jonas@confiseriejonas.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Datum

Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.